TỔ QUỐC THÂN YÊU

Thông tin chủ nhà

Quản trị: Nguyễn Quang Hưng
Chức Vụ: Phó Hiệu Trưởng
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Phước A
Chuyên môn: Ngữ Văn
Điện thoại liên hệ: 0977.494.412
Email: Nguyenquanghung9999@gmail.com

CHÀO CUỘC ĐỜI

THỜI GIAN VÀNG

MÁY TÍNH NHANH

CHỖ NÀO CŨNG..NÓNG!

Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT CÂU LẠC BỘ VIOLET

ĐỌC 100 THỨ BÁO

Cùng nghe nhạc

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Quang Hưng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  LIỀU THUỐC TRẺ

  GỬI THIỆP ĐIỆN TỬ


  DU LỊCH MÀN ẢNH NHỎ

  CỘNG ĐỒNG VIOLET

  TIỆN ÍCH LIÊN KẾT

  GIỚI THIỆU CÁC BÁO

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  GIÁO ÁN LỚP 5 CẢ NĂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:25' 17-08-2013
  Dung lượng: 536.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  Tuaàn 1 Moân: Taäp laøm vaên Ngaøy daïy: 13/09/2007
  Baøi daïy: CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH
  Tieát:1
  I.Muïc tieâu:
  1. Naém ñöôïc caáu taïo goàm 3 phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi) cuûa moät baøi vaên taû caûnh.
  2. Bieát phaân tích caáu taïo cuûa moät baøi vaên taû caûnh cuï theå.
  II.Ñoà duøng daïy hoïc:
  Vôû BT Tieáng Vieät 5, taäp 1 (neáu coù).
  Baûng phuï ghi saün:
  + Noäi dung phaàn ghi nhôù.
  + Tôø giaáy khoå to trình baøy caáu taïo cuûa baøi Naéng tröa.
  III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:

  TG
  Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
  Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
  
  

  1’

  20’


  10’
  3’
  1.Kieåm tra baøi cuõ:
  2.Baøi môùi:
  Giôùi thieäu baøi: Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc.
  Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt.
  Muïc tieâu: Naém ñöôïc caáu taïo goàm 3 phaàn (môû baøi, thaân baøi, keát baøi) cuûa moät baøi vaên taû caûnh.
  Tieán haønh:
  Baøi taäp 1/11:
  -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
  -Goïi HS ñoïc baøi Hoaøng hoân treân soâng Höông.
  -GV giao vieäc, yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân.
  -Goïi HS trình baøy keát quaû laøm vieäc.
  -GV vaø HS nhaän xeùt, choát laïi keát quaû ñuùng.
  Baøi taäp 2/12:
  -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
  -GV giao vieäc, yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp.
  -Goïi HS trình baøy keát quaû laøm vieäc.
  -GV vaø HS nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän ñuùng.
  KL:Baøi vaên taû caûnh thöôøng coù 3 phaàn:
  Môû baøi: Giôùi thieäu bao quaùt veà caûnh seõ taû.
  Thaân baøi: Taû töøng phaàn cuûa caûnh hoaëc söï thay ñoåi cuûa caûnh theo thôøi gian.
  Keát baøi: Neâu nhaän xeùt hoaëc caûm nghó cuûa ngöôøi vieát
  -Goïi 2 HS nhaéc laïi ghi nhôù.
  Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp.
  Muïc tieâu: Bieát phaân tích caáu taïo cuûa moät baøi vaên taû caûnh cuï theå.
  Tieán haønh:
  -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
  -Goïi 1 HS ñoïc baøi Naéng tröa.
  -GV giao vieäc, yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân.
  -Goïi vaøi HS trình baøy keát quaû laøm vieäc.
  KL:GV vaø HS nhaän xeùt, choát laïi keát quaû ñuùng.
  3.Cuûng coá, daën doø:
  -Goò HS nhaéc laïi noäi dung phaàn ghi nhôù.
  -GV nhaän xeùt tieát hoïc.
  -Veà nhaø hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù.
  -Chuaån bò toát baøi môùi.
  

  -HS nhaéc laïi ñeà.


  -1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
  -HS ñoïc baøi.
  -HS laøm vieäc caù nhaân.  -1 HS ñoïc yeâu caàu.
  -HS laøm vieäc theo caëp.  -2 HS ñoïc ghi nhôù.


  -1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
  -HS laøñoïc baøi..
  -HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù.
  
  *Ruùt kinh nghieäm tieát daïy:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  .
   
  Gửi ý kiến